Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Familiens hus

Familiens Hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta fysisk og psykisk helse hos gravide, barn, unge og deres familier. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus.

Familiens Hus i Våler kommune har tjenester som helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, Åpen Barnehage, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykolog, psykiatriske sykepleiere, sosionom, familieterapeut og Frisk Liv

Målet for arbeidet i Familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Målsettingen kan nås blant annet gjennom å:

 • tidlig identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og i familien
 • tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak
 • støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle
 • legge til rette for at barn, unge og deres familie får styrket sitt sosiale nettverk
 • utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter der barn og foreldre er delaktige
 • utvikle god, samordnet og tverrfaglig service til brukerne
 • være tilgjengelig som møteplass der folk bor
 • formidle relevant informasjon

Svangerskapsomsorg

Våler kommune har en jordmor i 100 % stilling med kontor på helsestasjonen.

Jordmor jobber for at du som er gravid og partneren din skal oppleve svangerskapet som positivt, ta eget ansvar for å få god veiledning og informasjon, og forberede dere til fødsel og foreldrerollen.

Du som gravid kan selv velge hvor du vil foreta svangerskapskontrollene. Du kan gå hos jordmor, fastlegen, eller en kombinasjon. Du velger selv om du ønsker å ta med noen på konsultasjonene. Jordmor ønsker å møte deg som gravid så tidlig som mulig i svangerskapet. Den første kontakten er det satt av en time til. Deretter en halv time pr. gang dersom annet ikke er avtalt.

I tillegg samarbeider jordmor og helsestasjonen tett med foreldreforberedende kurs og hjemmebesøk etter fødselen.

Våler helsestasjon

Helsestasjonstilbudet er frivillig og gratis for alle foreldre/foresatte med barn fra 0-6 år.

Vi ønsker å støtte og hjelpe ut fra familiens ønske og behov, og er tilgjengelig for å gi råd og veiledning. Vi som jobber på helsestasjonen er helsesykepleier, lege, fysioterapeut, jordmor og sekretær.

Vi følger barnet fram til skolestart, deretter blir barnet fulgt opp av skolehelsetjenesten fra 1. til 10. klasse.

Tiltak og metoder:

 • situasjonsbetingede samtaler, oppfølging av nedstemte mødre, veiledning og Homestart er noen av tilbudene

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et gratis, pedagogisk tilbud for barn sammen med sine foresatte. Her kan barna leke og nye vennskap dannes.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og lege og er en fortsettelse av helsestasjonsarbeidet for spe- og småbarn.

Tiltak og metoder:

 • Samarbeid med skole, PPT og BUPP
 • Gi råd og veiledning til barn, unge og familier som av ulike grunner har behov for dette. Dette kan være relatert til fysisk og psykisk helse, utfordringer i familien, trivsel, søvn, kost etc.

 

Posse - Våler fritidsklubb

Posse er lokalisert ved Våk skole. Posse har en juniorklubb (5-7.trinn) og en klubb for de fra 13-18 år.

Kontakt: Craig Fergusson Klubbarbeider 476 36 684

Helsestasjon for ungdom

helsestasjon for ungdom møter du helsepersonell som du kan snakka med om emner som opptar deg. Tilbudet er gratis for ungdom opp til 25 år. Det vil alltid være jordmor/helsesøster og lege tilstede, i tillegg til psykolog eller psykisk helsearbeider. HUSK: Vi har taushetsplikt!

Eksempler på emner som du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblemer
 • Problem på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking og spisevansker
 • Psykiske vansker
 • Vonde opplevelser, for eksempel seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien

Helsestasjonen kan m.a. hjelpe deg med:

 • Resepter og annen behandling for helseproblemer
 • Henvisninger til andre instanser i helsevesenet
 • Prevensjonsveiledning og prevensjon
 • Testing med tanke på kjønnssykdommer
 • Graviditetstest

 

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Ergoterapi

Ergoterapi handler om å fremme menneskers helse, fysisk, psykisk og sosialt. En ergoterapeut spør deg om hva som er viktig i livet ditt nå, og ønsker å i størst mulig grad samarbeide med deg for å fremme forutsetningene for at du skal kunne utføre de aktiviteter og oppgaver som er viktige for deg å mestre, selv eller sammen med andre.

PPT- spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Spesialundervisning:

Når skolen mener at eleven, til tross for forsøk med ulike tiltak, ikke vil kunne få et tilfredsstillende utbytte, skal rektor sende en formell henvisning til PP-tjenesten. PP-tjenesten skal foreta en sakkyndig vurdering av elevens behov.

Skolen skal også henvise saken til PP-tjenesten når foreldrene har bedt om en undersøkelse av elevens behov for spesialundervisning, eller når foreldrene krever en sakkyndig vurdering. PP-tjenesten utreder og gir en tilråding til skolen om eleven har behov for spesialundervisning eller ikke.

Spesialpedagogisk hjelp:

Når foreldrene eller andre har meldt inn sin bekymring for at et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp, sender kommunen en melding til PP-tjenesten om at de ønsker en sakkyndig vurdering av barnet.
Hvis det er noen andre enn foreldrene, for eksempel ansatte i barnehagen, som melder sin bekymring til kommunen, vil kommunen innhente samtykke fra foreldrene før de sender saken til PP-tjenesten.

PP-tjenesten sier hva som vil gi et forsvarlig opplæringstilbud for eleven, dersom det er behov for spesialundervisning. PP-tjenesten sender tilrådingen til skolen.

Logoped

Våler kommune samarbeider med Østfold logopedtjeneste.

Avlastningstjenesten for barn og unge

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp eller dagtilbud. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Kommunepsykolog

Kommunepsykologen jobber med kartlegging, observasjoner i barnehage og skole, behandling, veiledning og undervisning.

Tiltak kan være:

 • samtaler
 • COS-P
 • Mindfullness i skolen
 • Undervisning om vold og overgrep i skolen
 • Veiledning av foreldre, ansatte, barnehager og lærere

SLT-koordinator

SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

SLT-modellen skal koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Næringsliv, enkeltpersoner, offentlige instanser og frivillige organisasjoner hører også med i dette nettverket. SLT-koordinator sikrer at alle som arbeider med rus og kriminalitetsforebygging møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og samordner sine tiltak. Koordinatoren skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen. Samordningen skal fange opp signaler slik at tiltak kan settes inn tidligere og mer presist

SLT-koordinator arbeider på system, administrativt og operativt nivå. Arbeidsoppgaver vil derfor være varierte og her er noen nøkkeloppgaver:

 • Innhente informasjon g kunnskap om oppvekstmiljøet
 • Kartlegge utfordringsområder
 • Samordne, systematisere og koordinere tjenestene
 • Strukturere arbeidet
 • Evaluere
 • dokumentere

Alle kan kontakte SLT, men dersom det føles mer naturlig kan skole, helsestasjon, barnevern eller politi kontaktes direkte.

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Tiltak som kan iverksettes:

 • Avlastning og besøkshjem
 • Støttekontakt
 • Hjemmekonsulent
 • Foreldreveiledningsprogrammet Marte Meo
 • Foreldreveiledningsprogrammet PMTO
 • Foreldreveiledningsprogrammet MST
 • Systemisk veiledning til foreldre
 • Familiesamtaler
 • Fosterhjem
 • Ansvarsgruppemøter med samarbeidende instanser
 • Følge opp barn som bor i fosterhjem og institusjon
 • Føre tilsyn med fosterbarn i egen kommune

 

Familievernkontoret

Vi som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Alle som jobber hos oss har taushetsplikt.

Familievernkontoret i Østfold (avdeling Moss: dekker Moss, rygge Råde og Våler) er et lavterskeltilbud til par, familier og enkeltpersoner med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. De fleste søker familievernkontoret om hverdagsproblemer, vansker, konflikter eller kriser i familien.

bufdir.no

Krisesenteret

Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du nektet å ha kontakt med venner? Blir du truet, slått eller mishandlet?

Ta kontakt – også hvis du er usikker på om det du opplever er bra for deg!

Krisesenter har følgende tilbud:

 • døgnåpen telefon
 • dagsamtaler
 • botilbud
 • foreldreveiledning
 • Samtalegrupper
 • Nettverkstreff

Du kan være anonym!

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, kartlegger behov for hjelp og fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper. Koordinerende enhet behandler søknader om individuell plan.